•   |

Ochrana osobných údajov

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA VOČI KLIENTOM

podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica

95/46/ES (ďalej len „GDPR“)

Dovoľujeme si Vás stručne informovať o spracovaní Vašich osobných údajov. Táto informácia sa

netýka osobných údajov právnických osôb, vrátane názvu, právnej formy a kontaktných údajov

právnickej osoby.

1. KTO JE PREVÁDZKOVATEĽOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je:

HappyTravel.sk, s.r.o. , so sídlom Štúrova 33, 94901 Nitra, IČO: 46915206, zapísaná v

Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd. sro, vl. č.: 33063/N(ďalej len „Prevádzkovateľ“)

KONTAKT:

[email protected] | +421 - 37 - 65 75 444 | +421 - 37 - 65 75 888 |

2. V AKÝCH SITUÁCIÁCH BUDE PREVÁDZKOVATEĽ VAŠE ÚDAJE SPRACÚVAŤ?

Vaše osobné údaje spracúvame bez Vášho súhlasu len v prípadoch, kedy nám platné právne

predpisy takéto spracúvanie povoľujú. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete na základe zmluvy,

osobitného predpisu alebo na základe oprávneného záujmu, nám musíte poskytnúť, v opačnom

prípade Vám naše služby nemôžeme poskytnúť.

Bez Vášho súhlasu spracúvame Vaše osobné údaje len v týchto prípadoch a na základe týchto

právnych základov:

• Ponuka a predaj zájazdov, uzatváranie zmlúv o zájazde, poskytovanie iných služieb

cestovného ruchu, a to na základe zmluvy o zájazde alebo zmluvy o poskytnutí inej služby

cestovného ruchu, resp. na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a tretích strán

a na základe zákona o zájazdoch ako aj iných osobitných predpisov upravujúcich služby

cestovného ruchu;

• Reklamácie - evidencia a vybavovanie reklamácií na základe osobitných právnych predpisov;

• Plnenie povinností vyplývajúcich z účtovných predpisov, vedenie účtovnej agendy, správa

účtovných dokladov na základe osobitných právnych predpisov;

• Podpora predaja: marketingové ponuky, newsletter, zasielanie katalógov, informácie o

produktoch a novinkách klientom, ktorí už s nami cestovali alebo im bola poskytnutá iná

služba cestovného ruchu, údaje týkajúce sa predchádzajúcich požiadaviek klientov pre

zasielanie relevantných ponúk a to na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa; 

• Vytváranie „Black listu“ z IP adries, z ktorých boli vytvorené falošné objednávky alebo iné

neoprávnené úkony na web stránke Prevádzkovateľa, a to na základe oprávneného záujmu

Prevádzkovateľa;

• Vedenie knihy prijatej a odoslanej korešpondencie podľa osobitného právneho predpisu;

• Monitorovanie priestoru prevádzky a bezprostredného priestoru pred prevádzkou na účely

ochrany verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, ochrany majetku, života

alebo zdravia Prevádzkovateľa, klientov a tretích strán.

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj na základe Vášho súhlasu, o ktorý Vás pri každej

takejto operácii môžeme požiadať. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné, tzn. je na Vašom

rozhodnutí, či nám osobné údaje poskytnete alebo nie. Ak nám súhlas udelíte, môžete ho

následne kedykoľvek odvolať.

Len s Vaším súhlasom môžeme spracúvať Vaše osobné údaje v týchto prípadoch:

• Podpora predaja: marketingové ponuky, newsletter, zasielanie katalógov, informácie o

produktoch a novinkách voči akýmkoľvek záujemcom (nie v pozícii klienta Prevádzkovateľa);

• Fotografie - vytváranie, ukladanie, zverejňovanie, na účely propagácie Prevádzkovateľa a

jeho činnosti, či už vytvorené na zájazde Prevádzkovateľom alebo jeho zástupcom alebo

zaslané samotným účastníkom zájazdu (klientom).

• Zdravotné údaje ako zdravotné postihnutie, alergie a iné zdravotné informácie, ktoré nám

o sebe poskytujete s výslovným súhlasom na zabezpečnie všetkých Vami požadovaných

cestovných služieb pre Vašu spokojnosť a komfort.

3. OPRÁVNENÉ ZÁUJMY, PRE KTORÉ SÚ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVANÉ

Prevádzkovateľ niekedy spracúva Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu aj na základe svojho

oprávneného záujmu na spracúvaní alebo na základe opráveného záujmu tretích strán.

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe týchto oprávnených záujmov:

• Oprávnený záujem Prevádzkovateľa a spolucestujúcich, resp. cestujúcich, v prospech ktorých

bola zmluva o zájazde alebo o poskytnutí inej služby cestovného ruchu uzatvorená, aby

mohla byť poskytnutá objednaná služba cestovného ruchu (zájazd);

• Oprávnený záujem Prevádzkovateľa na spracúvaní osobných pdajov obdarovaného na účely

uplatnenia darčekového poukazu a zároveň oprávnený záujem darcu aj obdarovaného na

realizácii zájazdu za darčekový poukaz;

• Oprávnený záujem - priamy marketing voči klientom, ktorí už s nami cestovali alebo im bola

poskytnutá iná služba cestovného ruchu;

• Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, ochrany majetku, života

alebo zdravia prevádzkovateľa a tretích strán prostredníctvom kamerového systému

v prevádzke Prevádzkovateľa.

4. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS SPRACÚVAME?

Spracúvame o Vás bežné osobné údaje ako aj osobitnú kategóriu osobných údajov, najmä 

• meno, priezvisko, dátum narodenia, podpis, bydlisko, emailová adresa, telefónne číslo, rodné

číslo (na účely cestovného poistenia), číslo pasu, miesto a dátum vydania, dátum platnosti,

štátna príslušnosť, štátne občianstvo a kópia pasu (najmä na účely vybavenia víz), údaje o

bankovom účte (na účely vrátenia finančných prostriedkov pri vybavení reklamácie ako aj pri

platbe), pohlavie (na účely ubytovania s osobou rovnakého pohlavia pri skupinových

zájazdoch), údaje o špecifických požiadavkách (diéty, asistencia), zdravotné údaje (zdravotné

postihnutie, údaje o poskytnutom ošetrení na účely vybavenia poistenej udalosti), údaje o

destinácii, termínové, cenové a obsahové údaje o poskytovaných službách;

• údaje týkajúce sa predchádzajúcich požiadaviek klientov pre zasielanie relevantných ponúk,

• IP adresa, logy (najmä pri poskytovaní služieb prostredníctvom webových stránok a na

marketingové účely), iné údaje o dotknutých osobách získavané zo serverov;

• obrazový záznam – kamerový záznam z bezpečnostných kamier na prevádzke

Prevádzkovateľa.

5. PO AKÚ DOBU BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Vaše osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné

údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime osobitnými predpismi, ktoré nám

stanovujú lehoty uloženia a/alebo základnými zásadami GDPR ohľadom uchovávania a likvidácie

osobných údajov.

Osobné údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu uchovávame vždy len po dobu, na akú ste

nám súhlas poskytli.

6. Z AKÝCH ZDROJOV TIETO INFORMÁCIE POCHÁDZAJÚ?

Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame, pochádzajú od Vás a ktoré ste nám poskytli napr. v

súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo ste nám ich oznámili v priebehu našej spolupráce alebo

nám ich poskytla iná osoba, ktorá vo Váš prospech objednala naše služby., resp. prostredníctvom

cestovnej agentúry, kde ste si náš zájazd objednali.

7. KTO JE PRÍJEMCOM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje poskytujeme iba v odôvodnených prípadoch a iba v nevyhnutnom rozsahu

týmto kategóriám príjemcov:

• našim zmluvným partnerom, prostredníctvom ktorých zabezpečujeme služby cestovného

ruchu, ktoré ste si u nás objednali (partnerské cestovné kancelárie a handlingoví parteri,

ubytovacie zariadenia, dopravcovia, sprievodcovia a delegáti, poisťovne, iní poskytovatelia

cestovných služieb);

• našim zmluvným partnerom, ktorých potrebujeme pre naše bežné fungovanie a realizáciu

zmluvného vzťahu odberateľmi, a to dodávateľom informačných technológií (poskytovateľ

webhostingu, služby email marketingu, správy IT) a poskytovateľom služieb účtovníctva;

• cestovným agentúram, prostredníctvom ktorých ste si u nás objednali služby cestovného

ruchu. 

• iným subjektom v prípadoch, kedy nám právo alebo povinnosť poskytnutia Vašich osobných

údajov ukladajú právne predpisy, alebo ak je to nutné na ochranu našich oprávnených

záujmov (napr. súdom, Polícií a pod.).

8. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN

Nakoľko sme cestovná kancelária zameraná na organizovanie zahraničných zájazdov a poskytovanie

služieb cestovného ruchu v zahraničí, na zabezpečenie objednaných služieb poskytujeme Vaše

osobné údaje aj našim zmluvným partnerom do zahraničia.

V prípade, že ide o tretie krajiny, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov,

poskytujeme ďalšie záruky ochrany Vašich osobných údajov, a to

(i) štandardné zmluvné doložky ako súčasť zmluvy s obchodným partnerom z tretej krajiny,

(ii) pri jednorazovom prenose alebo objektívnej nemožnosti štandardné zmluvné doložky použiť u

príjemcu (hotel, dopravca, iný poskytovateľ služieb) sa prenos vykonáva len podľa čl. 49 ods.

1 písm. b) a c) GDPR, tzn. prenos je nevyhnutný na plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou

a prevádzkovateľom alebo na vykonanie predzmluvných opatrení prijatých na žiadosť

dotknutej osoby alebo prenos je nevyhnutný pre uzatvorenie alebo plnenie zmluvy uzatvorenej

v záujme dotknutej osoby medzi Prevádzkovateľom a inou fyzickou alebo právnickou osobou,

alebo

(iii) prenos je nevyhnutný na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,

9. AKÉ MÁTE PRÁVA PRI SPRACOVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

• právo na prístup – môžete nás požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré o Vás

spracúvame. Prevádzkovateľ poskytne aj kópiu spracúvaných osobných údajov.

• právo na opravu – môžete nás požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných

osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.

• právo na výmaz - môžete nás požiadať, aby sme vymazali Vaše osobné údaje, ak dôjde k

niektorej z nasledujúcich situácií:

(i) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

(ii) v minulosti ste nám na spracúvanie poskytli súhlas, ktorý odvoláte a my zároveň nie sme

oprávnený spracúvať´predmetné osobné údaje bez Vášho súhlasu;

(iii) namietate voči spracúvaniu vykonávanom v špecifických situáciách podľa GDPR (úloha

realizovaná vo verejnom záujme, oprávnený záujem Prevádzkovateľa alebo profilovanie) a nad

vašimi záujmami, právami a slobodami neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie

alebo

(iv) namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu;

(v) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

(vi) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo

práva Členského Štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha;

(vii) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa GDPR.

• právo na obmedzenie spracúvania - môžete Prevádzkovateľa požiadať, aby obmedzil

spracúvanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

(i) popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby Prevádzkovateľ

mohol presnosť osobných údajov overiť;

(ii) spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a

namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;

(iii) prevádzkovateľ už osobné údaje nepotrebuje na účely spracovania, ale Vy ich požadujete

na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov;

(iv) vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov v špecifických situáciách

podľa GDPR (úloha realizovaná vo verejnom záujme, oprávnený záujem Prevádzkovateľa

alebo profilovanie), a to až kým nebude overené, že oprávnené dôvody Prevádzkovateľa

prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

• právo na prenosnosť údajov – ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe

(i) vášho súhlasu alebo

(ii) je to nevyhnutné na na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou,

 a zároveň ide o spracúvanie automatizovanými prostiredkami spracúvania, máte právo žiadať

o prenesenie osobných údajov k inému prevádzkovateľovi. To platí vtedy, ak ste osobné údaje

poskytli Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom

formáte a týmto právom nie sú nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb.

• právo vzniesť námietku – môžete kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich

osobných údajov u Prevádzkovateľa na účely priameho marketingu vykonávaného na základe

oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a vždy vtedy, keď Vaše osobné údaje spracúvame na

základe oprávneného záujmu alebo verejného záujmu, vrátane profilovania.

• právo podať sťažnosť – máte právo podať sťažnosť u dozorujúceho orgánu, ktorým je Úrad

na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27,

www.uoou.sk.

Vaše práva môžu byť obmedzené relevantným právom EÚ alebo Členského Štátu.

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva ústne, písomne alebo elektronicky, cez vyššie

uvedené kontaktné údaje. Ak dotknutá osoba požiada o výkon práva, je povinná

Prevádzkovateľovi preukázať svoju totožnosť. 

Newsletter

Odoberajte naše novinky